Slawistik in Klagenfurt: ein vielseitiges Studium in familiärer Atmosphäre

Kristina Kragelj kommt aus Slowenien und hat sich nach der Matura dazu entschlossen für das Studium nach Österreich zu ziehen. An der Universität Klagenfurt studiert sie Slawistik (Russisch/Slowenisch) und Lehramt (ebenfalls Russisch und Slowenisch) und außerdem klassischen Gesang an der Gustav Mahler Privatuniversität. Wenn sie nicht gerade studiert, geht sie ihrer Arbeit als Studienassistentin und Tutorin nach, leitet mehrere (!) Chöre und verbringt viel Zeit in der Natur. 

Kristina Kragelj prihaja iz Slovenije in se je po maturi odločila za študij v Avstriji. Na Univerzi v Celovcu študira slavistiko (ruščino in slovenščino) in pedagoško smer ruščine in slovenščine, poleg tega pa tudi klasično petje na Privatni univerzi Gustav Mahler. Kadar ne študira, se posveča svojemu delu kot študijska asistentka in tutorka, vodi različne zbore in preživlja čas v naravi.

Warum hast du dich genau für das Studium entschieden? War von Anfang an klar, was du studieren willst?

Zakaj si se odločila ravno za študij slavistike? Si že na začetku vedela, kaj želiš študirati?

Ich habe schon im Gymnasium angefangen, Russisch zu lernen und habe mich in die Sprache und die neue Kultur einfach verliebt. Damals nahm ich auch an Austauschprogrammen und Wettbewerben teil, so dass ich schon vor dem Beginn meines Studiums mehrmals in Russland war. Ich war fasziniert von der Tatsache, dass Russland uns geografisch so nahe ist, aber die Kulturen doch so unterschiedlich sind. Die Unterschiede beginnen zum Beispiel schon bei der Schrift und der Religion. Als ich also in der Schule diese neue Welt entdeckte, war ich überzeugt, dass ich das auch während meines Studiums tun wollte. Ich habe Slowenisch als zweite Sprache an der Slawistik genommen. Es ist zwar meine Muttersprache, aber das Studium in diesem zweisprachigen Gebiet hat mir eine ganz andere Perspektive auf sie gegeben. Kärnten ist zweisprachig und diese Zweisprachigkeit ist, auch wenn die Situation leider manchmal problematisch ist, von großer Schönheit.

S poukom ruščine sem začela že na gimnaziji in se enostavno zaljubila v ta jezik in novo kulturo. Takrat sem se udeležila tudi izmenjav in raznih tekmovanj, tako da sem Rusijo večkrat obiskala že pred študijem. Navdušilo me je, da nam je Rusija geografsko tako blizu, vendar se kulturi vseeno tako razlikujeta. Razlike se na primer začnejo že s pisavo in vero. Ko sem tako v gimnaziji odkrivala ta nov svet, sem bila prepričana, da želim s tem nadaljevati tudi v času študija. Kot drugi jezik na slavistiki sem vzela slovenščino, ki je moja materinščina, vendar sem s študijem na tem dvojezičnem območju nanjo pridobila povsem drug pogled. Koroška je dvojezična in čeprav je to žal včasih problematično, skriva ta dvojezičnost v sebi neizmerno lepoto.

Erzähle uns eine lustige AAU-Anekdote!

Povej nam kakšno smešno anekdoto z univerze!

Es gibt so viele Anekdoten, dass es schwierig ist, nur eine auszuwählen. Das fängt schon bei der täglichen Studienroutine an, denn wir haben mehrere Hunde am Institut, die unsere Vorlesungen angenehmer machen.

Jedes Jahr unternehmen wir mit unseren slowenischen Professor*innen einen mehrtägigen Ausflug nach Bad Radkersburg, um die slowenische Kultur in der Steiermark kennenzulernen. Von der Champagnerverkostung und dem Radfahren durch schlammige Felder bis hin zum Singen am Feuer bis spät in die Nacht und dem Schlafen in Zelten während eines Gewitters – hier werden die besten und schönsten Erinnerungen geschaffen.

Anekdot je toliko, da težko izberem samo eno. Začnejo se že pri študijskem vsakdanu, saj imamo na inštitutu več psov, ki nam lepšajo predavanja.

Vsako leto se s profesoricami* in profesorji* slovenščine odpravimo na večdnevni izlet v Gornjo Radgono, kjer spoznavamo slovensko kulturo na avstrijskem Štajerskem. Tam nastajajo najlepši in najbolj zabavni spomini, od degustacije šampanjcev in kolesarjenja po blatnih poljih, pa do petja ob ognju do poznih večernih ur in spanja v šotorih med nevihto.

Welche Fächer gefallen dir besonders gut und warum? Was gefällt dir an deinem Studium besonders?

Katere predmete imaš še posebej rada in zakaj? Kaj ti je še posebej všeč pri študiju?

Ich mag es, wenn Professor*innen das Studium mit der Praxis verbinden. In Sprachkursen ist es beispielsweise ein großer Vorteil, dass es nicht viele Studierende gibt. Denn es bedeutet, dass viel in der Zielsprache gesprochen und diskutiert wird. Darüber hinaus bereiten wir im Kurs über die russische Literatur jedes Jahr ein Theaterstück vor und führen es auf, was immer eine besondere Herausforderung ist. In den sprachwissenschaftlichen Seminaren beschäftigen wir uns immer mit aktuellen linguistischen Fragen. An meinem Studium gefällt mir besonders, dass wir unsere Professor*innen sehr gut kennen. Die Vorlesungen sind von sehr hoher Qualität, aber gleichzeitig sind sie aufgrund der guten und persönlichen Beziehungen entspannt.

Všeč mi je, ko profesorice* in profesorji* študij povežejo s prakso. Pri jezikovnih tečajih je na primer velika prednost, da študentk* in študentov* ni veliko, kar pomeni veliko pogovarjanja in razprav v ciljnem jeziku. Poleg tega pri predmetu o ruski književnosti vsako leto pripravimo in odigramo gledališko igro, kar je vedno poseben izziv, pri seminarjih o jezikoslovju pa vedno raziskujemo aktualne jezikoslovne teme. Pri študiju mi je posebej všeč, da se s profesoricami* in profesorji* dobro poznamo. Predavanja so zelo kvalitetna, vendar so zaradi dobrih in osebnih odnosov hkrati sproščena.  

Hat sich dein Blick auf die Welt durch das Studium verändert?

Ali se je tvoj pogled na svet spremenil med študijem?

Und wie! Mein Weltbild, wie ich es bis dahin kannte, hatte sich bereits mit dem Umzug nach Klagenfurt radikal verändert und während des Studiums lernte ich die Welt um mich herum kritisch zu beobachten und vor allem meine Überzeugungen zu reflektieren. Während meines Studiums habe ich auch viele Menschen aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, Muttersprachen und Glaubensrichtungen kennengelernt. All diese Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert.

Pa še kako! Moj pogled na svet, kot sem ga prej poznala, se je temeljito spremenil že s selitvijo v Celovec, med študijem pa sem se naučila kritično opazovati svet okoli sebe in predvsem premišljevati o svojih prepričanjih. Med študijem tudi spoznavam veliko ljudi iz različnih držav, socialnih okolij, z različnimi maternimi jeziki in prepričanji. Vse te izkušnje so neprecenljive.

Wie erklärt man den Inhalt des Studiums seiner Familie oder Freunden?

Kako pojasniš vsebino študija svoji družini ali prijateljicam* in prijateljem*?

Ganz einfach: An der Slawistik kann man Slowenisch, Russisch und/oder Bosnisch-Kroatisch-Serbisch (BKS) studieren. Jede*r Student*in hat zwei Sprachen im Studium, die erste Sprache macht etwa 70% des Studiums aus, die zweite etwa 30%. Im Masterstudium lernt jede*r Student*in eine dritte Sprache, so dass die meisten Studierenden am Ende ihres Studiums alle angebotenen slawischen Sprachen verstehen und sprechen.

Das Programm bietet Sprachkurse und Seminare über die Kultur, Geschichte, Literatur und Sprachwissenschaft der slawischen Sprachen.

Zelo preprosto: Na slavistiki se lahko študira slovenščino, ruščino in/ali bosanščino-hrvaščino-srbščino. Vsak*a študent*ka ima v dodiplomskem študiju dva jezika, prvi jezik obsega približno 70% študija, drugi približno 30%. V magistrskem študiju se vsak*a nauči še tretji jezik, tako da ob zaključku študija večina študentk* in študentov* razume in govori vse ponujene slovanske jezike.

Na študiju so ponujeni jezikovni tečaji ter seminarji o kulturi, zgodovini, literaturi in jezikoslovju slovanskih jezikov.

Warum hast du dich für Klagenfurt entschieden? Was magst du an Klagenfurt?

Zakaj si se odločila za študij v Celovcu? Kaj ti je v Celovcu všeč?

Zuerst wollte ich nach Wien oder Graz, aber ich habe mich bald in Klagenfurt verliebt. Es ist keine große Stadt, aber sie bietet alles: Ein buntes Campusleben, reiche Kultur, Mehrsprachigkeit, Schlittschuhlaufen im Winter auf den Seen und so weiter…. Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer nach den Vorlesungen an den Wörthersee zu gehen und abends mit Freund*innen in der Innenstadt etwas zu trinken.

Sprva sem želela na Dunaj ali v Gradec, vendar sem se kmalu zaljubila v Celovec. Mesto ni veliko, ampak ponuja vse: pisano življenje na kampusu, bogato kulturo, večjezičnost, zimsko drsanje po jezerih itd.… Ampak nič ni boljšega, kot iti poleti po predavanjih na Vrbsko jezero in zvečer s prijateljicami* in prijatelji* na pijačo v center.

Warum sollte man hier studieren?

Zakaj študij v Celovcu?

Das Institut für Slawistik ist klein und sehr bunt. Jede*r Student*in kommt aus einem anderen Land, jede*r Student*in spricht eine andere Sprache, was das Studium sehr interessant macht. Die Lage von Klagenfurt ist ein zusätzliches Plus. Sie wissen es eh: „Dort wohnen, wo andere Urlaub machen.“

Inštitut za slavistiko je majhen in zelo pisan. Vsak*a študent*ka prihaja iz svoje države, vsak*a govori svoj jezik, kar naredi študij zelo zanimiv. Lokacija Celovca pa je še dodaten plus. Saj veste: »Dort wohnen, wo die anderen Urlaub machen.«

Worauf freust du dich, wenn du an die Uni kommst?

Česa se veseliš, ko prideš na univerzo?

Ich freue mich auf meine Studienkolleg*innen und auch auf die gute, familiäre Atmosphäre, die an der Slawistik herrscht. Und natürlich auf einen guten Kaffee.

Veselim se študijskih kolegic* in kolegov*, poleg tega pa tudi dobrega, domačega vzdušja, ki vlada na slavistiki. Pa seveda dobre kave.

Was wäre ein wichtiger Tipp für Studienanfänger*innen?

Kaj bi svetovala tem, ki so s študijem šele začeli?

Seid offen dafür, neue Leute kennenzulernen, und schafft euch einen Freundeskreis, um euch während des Studiums gegenseitig zu ermutigen und bis zum Ende durchzuhalten.

Bodi odprt/a za spoznavanje novih ljudi in ustvari si krog prijateljic* in prijateljev*, s katerimi se boste v času študija spodbujali in se skupaj prerinili do konca.

Wo siehst du dich in 10 Jahren? In welchem Feld willst du beruflich tätig sein?

Kje se vidiš čez 10 let? Na katerem področju želiš delati?

So weit in die Zukunft will ich nicht planen. Viele Dinge, die ich in der Vergangenheit geplant hatte, wurden nicht realisiert, und es haben sich andere Möglichkeiten ergeben, die viel besser sind, als ich es je erwartet hätte. Ich ziehe es vor, mich vom Motto »go with the flow« leiten zu lassen und bemühe mich, das, was ich jetzt mache, gut zu machen.

Tako daleč v prihodnost ne želim načrtovati. Veliko stvari, ki sem jih v preteklosti planirala, se niso uresničile in na pot so prišle druge priložnosti, ki so še veliko boljše, kot sem kadarkoli pričakovala.

Raje se ravnam po besedah »go with the flow« in se trudim, da to, kar zdaj delam, delam dobro.

Wort-Rap

  • Mein erster Tag an der Uni war… chaotisch, weil ich zuerst fast kein Wort Deutsch verstanden habe.
  • Mein großartigstes LV-Erlebnis… waren die Theatergruppen, die wir innerhalb der LVs über russische Literatur geschaffen haben.
  • Meine Uni ist… bunt und empfehlenswert.
  • Mein Studi-Leben geht nicht ohne… Kaffee, Freund*innen und Bibliothek.
  • Mich inspirieren… Menschen um mich herum.
  • Mein Studium in 3 Worten… mehrsprachig, spannend und vielseitig.