Slawistisches Wissenschafts- und Kultur- picknick mit VADA & UNIKUM

Am Freitag, dem 29.6.2018 gab es im Z. 001 (anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand) eine öffentliche Vorlesung von Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Tilmann Reuther über das, was ihn all die Jahre an Linguistik und Slawistik bewegt (hat).

Lieber Tilmann, das Slawistik Team möchte sich auf diesem Wege noch einmal herzlich für Deinen jahrelangen Einsatz bedanken. Du warst stets ein hilfsbereiter und engagierter Kollege, hast sehr viel für unser Institut geleistet und bewegt und kannst nun glücklich in den verdienten Ruhestand gehen!

11.15 – 12.00: Kleine öffentliche Vorlesung von mir über das, was mich an Linguistik und Slawistik bewegt (hat) im Z.001 – davor und danach Brunch im Hof

14.15 – 15.00: Öffentliche Vorlesung von Univ.-Prof. i.R. Dr. Gerhard Neweklowsky über Bosnien-Herzegowina auf k.u.k. Ansichtskarten im Z.001 – danach Nachmittagsjause im Hof

15:30: Geburtstagstorte und kleine Festrede zum 85. Geburtstag des ersten Professors am Institut für Slawistik, em. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Neuhäuser

17.15 – 18.00: Theateraufführung des „Vereins zur Anregung des dramatischen Appetits – VADA“ (Felix Strasser und Julia Izmajlova) – danach Kärntner Jause im Hof

19:15 – 20.00: Live Act am Schlagzeug von Emil Krištof (UNIKUM) – danach …. im Hof und Institutsbereich.

SPRACHEIGNUNGSTEST SLOWENISCH / UVRSTITVENI TEST IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Lehramt Unterrichtsfach Slowenisch *NEU*

SPRACHEIGNUNGSTEST SLOWENISCH

Laut Curriculum (Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung § C 22, Abs. 3) kann an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt das Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch entweder mit Vorkenntnissen auf dem Niveau B2 des GERS oder ohne entsprechende Vorkenntnisse begonnen werden.

Aus diesem Grund ist zu Beginn des Studienjahres 2018/2019 ein Spracheignungstest zu absolvieren:

Termin: 25.09.2018
Zeit: 10:00 Uhr
Raum: I.0.15 (Institut für Slawistik)
Anmeldung bis 20.09.2018 bei: tatjana.vucajnk [at] aau.at, natasa.hribar [at] aau.at

Je nach Ergebnis des Spracheignungstests beginnt die Sprachausbildung an der AAU entweder mit dem Modul SLA oder dem Modul SLB. Somit wird die Sprachausbildung je nach Vorkenntnissen auf zwei verschiedenen Schienen geführt. Im ersten Studienjahr ergibt sich auf diese Weise das in der Tabelle angeführte slowenistische Studienprogramm für die beiden unterschiedlichen Gruppen.

***

UVRSTITVENI TEST IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Kot predpisuje novi učni načrt (Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung § C 22, odst. 3) lahko študentje začnejo s študijem slovenskega jezika na pedagoški smeri (Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch) bodisi z znanjem na stopnji B2 (SEJO) bodisi brez ustreznega predznanja.

Zato bodo študentje na začetku študijskega leta 2018/2019 pisali uvrstitveni test:

Termin: 25. 09. 2018
Čas: 10:00
Predavalnica: I.0.15 (Inštitut za slavistiko)
Prijava do 20. 9. 2018 na elektronski naslov: tatjana.vucajnk [at] aau.at, natasa.hribar [at] aau.at

Glede na rezultat testa začnejo študentje na Univerzi v Celovcu (AAU) jezikovno izobrazbo z modulom SLA ali SLB. Študij bo torej glede na predznanje slovenskega jezika potekal v dveh smereh. V prvem študijskem letu se študij slovenskega jezika začne tako, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Download: Infoblatt Lehramt Slowenisch 2018

Gastvorträge – izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

GASTVORTRÄGE – Einladung – Vabilo
Erasmus-Austausch mit der Universität Maribor – Erasmus izmenjava

Referentin – referentka:

izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
Universität Maribor/Univerza v Mariboru

 

torek, 5. 6. 2018, 10:00–11:30, SR I.0.15
Slovenski knjižni jezik v glasoslovju

Predavanje povzema temeljne značilnosti slovenskega knjižnega jezika kot jezika s celostno fonemsko (in fonološko) podobo. Predstavljena bodo govorila v svoji dejavnosti, glasovi po svoji tvorbi, akustičnih značilnostih in razvrstitvi (tako samoglasniki kot soglasniki), s pomočjo temeljnih jezikoslovnih priročnikov bodo prikazane samoglasniške in soglasniške značilnosti in posebnosti. Predstavljene bodo tudi glasovne premene slovenskega knjižnega jezika, posebej pa bo še sintagmatika fonemov. Delo bo delno zastavljeno delavnično z vajami usvajanja temeljnih teoretično predstavljenih glasoslovnih zakonitosti.

torek, 5. 6. 2018, 12:00–13:30, SR I.0.15
Narečje in usvajanje knjižnega jezika

Narečno je v socialnozvrstnem sistemu slovenskega jezika v normativnih priročnikih postavljeno v dvodelni sistem knjižno – neknjižno, pri čemer lahko izraz neknjižno še vedno izkazuje tudi manjvrednostno konotacijo. V zadnjih dvajsetih letih je kot odgovor na to možno negativno konotacijo nastalo precej razprav, ki neknjižno, torej tudi narečno, postavljajo v enakovreden položaj knjižnemu jeziku, seveda rabljeno okoliščinam primerno. Neknjižno je za večino posameznikov prvi oz. materni jezik, knjižnega jezika se v šolskem sistemu običajno šele priuči. Predavanje bo osvetlilo pomen neknjižnih zvrsti jezika v šolskem sistemu, ki predstavljajo pomembno izhodišče za usvajanje knjižnega jezika.

petek, 8. 6. 2018, 8:30–10:00, SR I.0.15
E-slovenščina : slovenščina – kolikšna razlika?

Slovenščina – na splošno, v šoli kot učni predmet in seveda kot učni jezik – se vseskozi spreminja. Spremembe pogojuje vse bolj prisotno elektronsko komuniciranje, ki je, še posebej za mlade, postalo nepogrešljiv del vsakdanjega komuniciranja. V predavanju bodo predstavljeni temeljni pojmi, ki se nanašajo na(e-)komuniciranje in (e-)sporazumevanje (v slovenskem jeziku) z osvetlitvijo njihove rabe med pripadniki iste (predvsem šolajočih se) generacij in medgeneracijsko. Prikazane bodo izstopajoče podobnosti in razlike v rabi e-slovenščine in slovenščine, predstavljene bodo nekatere e-besedilne vrste in prednosti ter slabosti njihove (upo)rabe, tudi v slovenskem šolskem sistemu.

petek, 8. 6. 2018,11:00–12.30, Raum I.0.07
Instrumentalna fonetika v knjižni in narečni slovenščini

Instrumentalna fonetika je del fonetike oz. glasoslovja, ki kot akustična ali slušna fonetika z vidika slušnosti s posebnimi napravami preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila. Začetki instrumentalne fonetike (poimenovane sprva tudi eksperimentalna fonetika) segajo v 19. stoletje in začetek 20. stoletja z izumom različnih naprav, ki so med drugim omogočale (zgolj ali tudi) strojno preučevanje zvoka (spirometer, kimograf, laringoskop, oscilograf, sonograf, korelatograf idr.), še posebej pa se je razmahnilo proti koncu 20. in v začetku 21. stoletja z razširitvijo rabe računalnika in računalniških orodij. Predavanje bo študentom približalo zakonitosti instrumentalne analize glasov v kombinaciji s klasično slušno metodo dela tako slovenskega knjižnega kot narečnega jezika s pomočjo nekaterih prosto dostopnih orodij.

 

Predavanja bodo potekala v slovenščini. Prisrčno dobrodošli!
Die Vorträge werden in slowenischer Sprache gehalten. Herzlich willkommen!

Veranstalter/prireditelj: Institut für Slawistik
Kontakt: Ass.-Prof. Dr. Herta Maurer-Lausegger,
E-Mail: herta.maurer-lausegger [at] aau.at

Download: Gastvorträge dr. Melita Zemljak Jontes

Gastvortrag – Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Einladung zu einem Gastvortrag (in slowenischer Sprache)
zum Thema Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Referentin:
Dr.in Andrejka Žejn
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Im Rahmen des Projekts: OeAD – WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (WTZ)
„Neznana in manj znana rokopisna in tiskana besedila starejšega slovenskega slovstva v širšem slovenskem, regionalnem avstrijskokoroškem in avstrijskem kontekstu“

Der Gastvortrag findet in der Lehrveranstaltung 530.082 Sprachwissenschaftliches Seminar: Wörterbücher statt.

Dienstag, 29. Mai 2018 15:15 Uhr, I.0.15

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Dr. Tatjana Vučajnk
E-Mail: tatjana.vucajnk [at] aau.at

Download: Gastvortrag Andrejka Zejn 2018

Gastvortrag – Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Einladung zu einem Gastvortrag (in serbischer Sprache)
zum Thema Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Referent:
Univ.-Prof. Dr. Boban Arsenijević
Karl Franzens Universität Graz

Dienstag, 10. April 2018, 10:00 Uhr, Raum I.0.18

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Mag. Sandra Husanović
E-Mail: sandra.husanovic [at] aau.at

Download: Gastvortrag Boban Arsenijevic 2018

Ein Leben wie ein russischer Roman: Vom Eisenbahnmanager zum Koordinator des Sprachenzentrums

Colin Heller wurde 1971 in Ostdeutschland geboren und entwickelte schon in seiner Jugend eine große Leidenschaft für das Russische. Sein Weg führte ihn nach Russland, Tschechien, Österreich und in die Ukraine. Nun hat er sein Doktorat am Institut für Slawistik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt abgeschlossen und ist als Senior Lecturer und Koordinator am Sprachenzentrum Wirtschaft der Fachhochschule Kärnten gelandet.

Weiterlesen

Slawistik Exkursion: Živeti in doživeti slovenščino na avstrijskem Štajerskem

Ekskurzija bo potekala v sodelovanju s slavistiko/slovenistiko na Dunaju in v Gradcu.

30,00 € na osebo

prijave in plačila do petka, 23. marca 2018

Prijave v Celovcu zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba I.0.20).

Ekskurzija je na celovški slavistiki del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:

 • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)
 • 530.421 Didaktik des Slowenischunterrichts I (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 1, SLM.002)
 • 530.422 Didaktik des Slowenischunterrichts II (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 2, SLM.002
 • 530.402 Spezialkurs Slowenisch: Prevod: jezikovni, literarni in družbeni kontekst
 • 530.314 Spezialkurs Slowenisch: Avdiovisuele Dialektologie
 • 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben

 Vodenje ekskurzije: dr. Tatjana Vučajnk.

Download: Exkursion Dunaju Gradcu

Stellenausschreibung: Universitätsassistentin / Universitätsassistent am Institut für Slawistik

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende Stelle zur Besetzung aus:

 Universitätsassistentin / Universitätsassistent

an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Slawistik, im Beschäftigungsausmaß von 100 % (Uni-KV: B 1). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.794,60 brutto (14x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des auf vier Jahre befristeten Anstellungsverhältnisses ist der 1. Oktober 2018.

 Aufgabenbereich:

 • selbstständige Forschung im Rahmen eines Dissertationsvorhabens
 • selbstständige Lehre auf dem Gebiet der russistischen Sprachwissenschaft (inkl. Betreuungs- und Prüfungstätigkeit)
 • Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Russisch
 • Mitarbeit an administrativen Aufgaben des Instituts und in Gremien der universitären Selbstverwaltung
 • Mitarbeit an der Administration der Studierenden- und Lehrendenmobilität im Bereich Russisch
 • Teilnahme an einschlägigen nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen, Publikations- und Vortragstätigkeit
 • Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen

Voraussetzungen für die Einstellung:

 • abgeschlossenes Studium im Bereich Slawistik mit Schwerpunkt „Russisch – Sprachwissenschaft“ (Lehramt, Diplom- oder Masterstudium) an einer in- oder ausländischen Hochschule mit mindestens gutem Studienerfolg
 • Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit an einem Dissertationsvorhaben in der russistischen Sprachwissenschaft
 • ausgezeichnete Kenntnisse der russischen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift (C1/C2)
 • sicherer Umgang mit PC-Anwendungen

 Der Nachweis für die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Einstellung muss bis spätestens 17. August 2018 vorliegen.

 Erwünscht sind:

 • Unterrichtserfahrung in der tertiären Lehre
 • internationale Kontakte und Erfahrungen
 • Team- und Organisationskompetenz
 • Kenntnisse im Bereich Digital Humanities

Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von AbsolventInnen eines Master- bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktoratsstudiums der Slawistik. Bewerbungen von Personen, die bereits über ein facheinschlägiges Doktorat bzw. einen facheinschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht berücksichtigt werden.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf.

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 4. April 2018 unter der Kennung 086H/18 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei / Recruiting, ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten.

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen.

NEUERSCHEINUNG – Poročilo o Jasperju Krullu

 

„Ves sem uho / v ušesu sveta,“ zapiše pesnik. Cikel 33 pesmi Poročilo o Jasperju Krullu je poezija, ki je vsa obrnjena v sluh, tiha in pozorna, da ne zamudi čudežnega tam, kjer ga večina spregleda. Verzi nas vodijo med hribčki, mastno zemljo, makovimi in regratovimi cvetovi, že v naslednjem trenutku pa se lahko znajdemo na dvoru Poncija Pilata – meje med vsakdanjim svetom sodobne tehnike in bibličnim so zabrisane, briše se čas in briše se prostor, da lažje zaslišimo tisto, kar je večno, povsod.

Avtor: Peter Svetina
ISBN: 978-961-277-189-8
Vezava: trda vezava

Link zu Goga

Poročilo o Jasperju Krullu (Quelle: Goga) http://www.goga.si/sl/knjige/porocilo-o-jasperju-krullu/

Poročilo o Jasperju Krullu (Quelle: Goga) http://www.goga.si/sl/knjige/porocilo-o-jasperju-krullu/

Lange Nacht der Forschung 2018

Logo LNF 18

U09: Welchen Wortschatz brauche ich minimal, um in slowenischer Sprache „durchzukommen“?

Für viele Sprachen gibt es Minimal- & Aufbauwortschätze. Diese zweisprachigen Wörterbücher beinhalten eine Lexik, mit der man wichtige Situationen bewältigen kann. Das aktuell erscheinende Wörterbuch für Slowenisch-Deutsch wurde von ForscherInnen aus Klagenfurt & Wien erstellt. Wir zeigen Ihnen – auch mit einem Online-Quiz, was Sie im Alltag sprachlich brauchen und welche Ausdrücke im Slowenischen oft vorkommen.

alle Altersgruppen

U13: Wie lernt man Deutsch  und Slowenisch zweisprachig in einer Volksschule?

Viele Eltern entscheiden sich für eine zweisprachige Schule. An unserer Station informieren wir Sie, wie zweisprachiger Unterricht funktioniert und wie die sprachliche Entwicklung analysiert und bewertet wird. Kinder ermuntern wir dazu, selbst einen kurzen Text zu verfassen, den wir gemeinsam digitalisieren und auswerten. Dafür werden die Kinder mit einem kleinen Geschenk belohnt. Die Texte stellen wir bei uns aus.

ab 6 Jahren

ht der Forschung“ an der AAU : Lange Nacht der Forschung 2018